Kratka predstavitev socialnega podjetja BOLJE

Namen ustanovitve

Socialno podjetje BOLJE je ustanovljeno z namenom trajnega opravljanja dejavnosti socialnega podjetništva. Namen njegove ustanovitve ni izključno pridobivanje dobička, temveč ustvarjanje družbenih in okoljskih sprememb; sofinanciranje delovanja društva Ozara Slovenija; razvoj novih storitev in širitev dejavnosti. Pri upravljanju je samostojno, z opravljanjem storitev na trgu pa pretežno poslujejo po tržnih zakonitostih.

Odločanje in delitev dobička

Ustanovitelji in lastniki podjetja BOLJE pri odločanju nimajo prevladujočega vpliva, vse ključne odločitve pa sprejemajo v sodelovanju z zaposlenimi, in sicer po načelu en član – en glas, ter povsem neodvisno od deleža vloženega kapitala. Premoženje, ustvarjeni dobiček in presežke prihodkov nad odhodki uporablja le za prej navedene namene. Podjetje ne izvaja neposredne ali posredne delitve dobička ter ne izplačuje nagrad.

Finančno poslovanje in nadzor

Podjetje BOLJE ima urejeno pregledno finančno poslovanje in notranje nadzorstvo nad materialnim in finančnim poslovanjem. Vključuje tudi prostovoljsko delo ter s svojo dejavnostjo trajno delujejo v korist zaposlenih in širše skupnosti.

Kaj je socialno podjetništvo

"Socialno podjetništvo je oblika podjetništva, ki krepi družbeno solidarnost in kohezijo, spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo. Eden izmed cilj te oblike podjetništva je lahko tudi ustvarjanje novih delovnih mest za skupine ljudi, ki so ranljive in imajo manjše možnosti zaposlovanja (starejši delavci, iskalci prve zaposlitve, bivši uporabniki drog, bivši kaznjenci, Romi, osebe s posebnimi potrebami, gibalno ovirane osebe, ipd). Poleg ustvarjanja delovnih mest pa je značilnost socialnih podjetji tudi opravljanje družbeno koristnih dejavnosti. Vse to pa opredeljuje Zakon o socialnem podjetništvu, ki daje realne osnove za delovanje in predvideva tudi finančne spodbude, ki bodo omogočile, da bodo takšna podjetja resnično zaživela v Sloveniji."

Socialni inkubator, www.socialni-inkubator.si

Pomembnejši podatki o socialnem podjetju BOLJE

Uradni naziv in sedež

BOLJE, družba za odgovorno ravnanje z odpadki, d.o.o., so.p., Trstenjakova ulica 8, 9000 Murska Sobota

Registracija

podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti, dne 17.3.2014

Glavna dejavnost

glavna dejavnost podjetja je zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov (SKD E38.11)

Matična in davčna številka

MŠ: 6572308000, ID za DDV: SI60573384

Transakcijska računa

430200 02238744, odprt pri NKBM d.d.; 35001 0001272843, odprt pri BKS Bank AG

Evidenca socialnih podjetij

podjetje je vpisano v evidenco socialnih podjetij, ki ga vodi MDDSZEM, in sicer pod zaporedno številko 34

Evidenca zbiralcev odpadkov

podjetje je pod številko 35469-27/2014 vpisano v evidenco zbiralcev odpadkov, ki jo vodi ARSO

Register prevoznikov ŽSP

podjetje je vpisano v register prevoznikov ŽSP pod evidenčno številko SI B 09 25 05, ki ga vodi UVHVVR

Okoljevarstveno dovoljenje

podjetje je pridobilo okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadnega jedilnega olja številka 35472-4/2016, ki ga je izdala ARSO

Vodstvo podjetja